Oreo the Cat Caught Stealing a Slice of Bread

Oreo the Cat Caught Stealing a Slice of Bread

Meet Oreo, The black and white cat who really loves Bread. Watch this adorable & fluffy cat caught stealing a slice of bread not just once but a couple of times. Maybe Oreo the kitty saving it for a tuna sandwich.

fi173-002
I bet he’s got a secret stash of sandwiches.

 

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 

174-001
Oreo the BREADivore Kitty

WATCH THE FULL VIDEO HERE

Credits: YouTube | The Oreo Cat

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *